Sympozjum Najmłodszych Matematyków - Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu organizowanego w ramach Sympozjum Najmłodszych Matematyków

1. Organizatorami Konkursu są organizatorzy Sympozjum.

2. Cele konkursu są tożsame z celami Sympozjum, a ponadto Konkurs:

 • daje szanse pokazania uczniom korelacji matematyki z innymi przedmiotami – językiem polskim, informatyką, przedmiotami artystycznymi…
 • promuje różnorodne talenty uczniów – obok matematycznych także artystyczne, informatyczne, aktorskie.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4 – 7) oraz klas gimnazjalnych i jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I          Klasy  4 – 6

II        Klasa 7 oraz klasy gimnazjalne

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczeń  może przygotować w ramach Konkursu tylko jedną pracę konkursową

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, czyli sami muszą być autorami pracy konkursowej i nie mogą kopiować cudzych opracowań.

7. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń zainteresowany matematyką, który pod kierunkiem nauczyciela przygotuje pracę (referat, prezentację, film, przedstawienie, komiks, grę komputerową lub planszową) na jeden ze wskazanych w regulaminie tematów i prześle ją w terminiedo 5 kwietnia 2018r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
ul. Nałkowskich 110, 20 – 470 Lublin

z dopiskiem:
Sympozjum Najmłodszych Matematyków

8. Każda praca musi zawierać czytelne informacje:

 • imię i nazwisko autora (- ów) pracy, klasę
 • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 • temat i tytuł pracy
 • nazwę szkoły z dokładnym adresem i telefonem z numerem kierunkowym oraz adresem e – mail

Ważne ! Należy podać wykaz literatury oraz adresy stron internetowych z których korzystano podczas powstawania pracy.

9. Uczestnicy realizujący temat w formie inscenizacji, dialogu, utworu muzycznego przesyłają nagranie przygotowanego występu.

10. Tematy prac do wyboru.

Klasy 4—6

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Lepiej być liczbą niż literą……

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

2.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej

2

prezentacja, film

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis
2 x A4

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks  max 4 x A3

4

inscenizacja, kabaret, film – max 7 minut

2

utwór muzyczny

5.

Ciekawe liczby.

2

referat  3 x A4, prezentacja

6.

Matematyczna magia.

2

referat  3 x A4 prezentacja

7.

Porządek w matematyce.

2

referat  3 x A4, prezentacja

8.

Fascynujące bryły.

2

referat 3 x A4, prezentacja

9.

Kilka ciekawych problemów matematycznych i ich rozwiązania.

2

referat 3 x A4, prezentacja

 

Klasy 7 i  gimnazjalne

l.p

Temat

Max liczba autorów jednej pracy

Sposób przedstawienia efektów pracy

1.

Zagraj w matematykę. Opracuj własną grę matematyczną komputerową lub planszową. Wytłumacz zasady, strategię wygranej.

2

prezentacja, film

2.

Po co nam matematyka? Kilka współczesnych  zastosowań matematyki.

1

referat max  4 x A4

3.

Kodowanie, szyfrowanie…..

2

prezentacja, opis

4.

Matematyka zawsze wygrywa….

2

komiks max 4 x A3

4

inscenizacja,  film – max 5 minut

2

utwór muzyczny

5.

Matematyczny humor

2

monolog, dialog

4

inscenizacja, film – max 5 minut

6.

Fascynujące łamigłówki matematyczne.

1

referat  max 4 x A4

7.

Ciekawe własności liczb.

1

referat   max 4 x A4

8.

Uroki algebry.

1

Referat max 4xA4

9.

Matematyka w sztuce.

1

Referat  max 4 xA4 prezentacja

10.

A gdyby świat był dwuwymiarowy….? Czyli jak żyją płaszczaki?

1

referat 4 x A4

2

Dialog – max 5 minut, komiks 4x A3

 

 11. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w każdej kategorii (I – III miejsca oraz wyróżnienia). Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • poprawność merytoryczna,
 • pomysłowość,
 • właściwe użycie języka matematycznego,
 • estetyka pracy, wartości artystyczne.

12. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

13. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 maja 2018r. na stronie http://www.mdk.umcs.pl/sympozjum

Wtedy zostanie zamieszczony szczegółowy program Sympozjum.

14. Autorzy najciekawszych prac zostaną poproszeni przez organizatorów drogą mailową o przygotowanie krótkich wystąpień podczas Sympozjum.

15. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i uczestnikom nie będzie przysługiwało prawo do odwołania.

16. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.

17. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres matsympozjum@gmail.com  lub telefonicznie do przedstawiciela organizatorów - Elżbieta Wojtowicz – doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin.